8 July 2014svRe p/aymrI SkUlna AacayR7IAone j`avvanu> ke SkUlma> nva 4yel

ba5ko,jema> 6or`-Ê 4I Ð na nva ba5konI AeN3I krva ma3e tarIq : Ñ jula[ ÊÒÉÌ 4I De3a AeN¸I krI xkxe. jenI no6 lexo.