31 October 2015

સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક(Higher Secondary) શાળા
શિક્ષણ સહાયક ભરતી (ગુજરાતી માધ્યમ)

  • રાજ્યની સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકોની પસંદગી પ્રક્રિયા અંતર્ગત નામ. હાઇકોર્ટમાં દાખલ થેયલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૮૯૧૭/૨૦૧૪ના તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૫ ચુકાદા અનુસાર તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ મેરીટ માર્ક યાદી પૈકી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૫ થી ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ ૨૩.૫૯ કલાક સુધી જિલ્લા પસંદગીના વિકલ્પ આપવાના રહેશે.
  • એસ.સી.એ. નંબર ૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ નંબર ૧૮૯૧૭/૨૦૧૪ ના તારીખ ૦૨/૦૩/૨૦૧૫ ના ચુકાદા અનુસાર વર્ષ ૨૦૧૧ ની TAT ના પરિણામને બાકાત રાખી નવી મેરીટ યાદી તૈયાર કરવાના નિર્દેશ અનુંસાર નવી મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે જેની સર્વે સબંધિત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
  • પ્રસ્તુત ભરતી પ્રક્રિયાને લગતી આનુંષાગીક સુચનાઓ સમયાંતરે પ્રસ્તુત વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવશે જેની પણ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
ONLINE GK
1. Father of the Nation => Mahatma Gandhi
2. Bapu => Mahatma Gandhi
3. Frontier Gandhi, Badshah Khan => Khan Abdul Ghaffar Khan
4. Grand Old man of India => Dadabhai Naoroji
5. Strong (Iron) Man of India => Sardar Vallabhbhai Patel
6. Man of Peace => Lal Bahadur Shastri
7. Punjab Kesari => Lala Lajpat Rai
8. Bengal Kesari => Ashutosh Mukherji
9. Bihar Kesari => Dr. Srikrishna Singh
10. Andhra Kesari => T. Prakasam
11. Sher-e-Kashmir => Sheikh Abdullah
12. Bangabandhu => Sheikh Mujibut Rahman
13. Deshbandhu => Chitta Ranjan Das
14. Deenbandhu => C.F. Andrews
15. Lokmanya => Bal Gangadhar Tilak
16. Loknayak => Jayaprakash Narayan
17. Jana Nayak => Karpuri Thakur
18. Rajarshee => Purushottam Das Tandon
19. Gurudev => Rabindranath Tagore
20. Guruji => M.S. Golvalkar
Like this, Do well preparation of GK with kachhua..Kachhua.com can help you to prepare well in competitive exam by providing online material , video lectures and regular online tests(provided with Auto result and Daily solution)...Click below link to prepare GK with kachhua..
GK :
Current Affairs :
Click the below link For other competitive exams like TALATI, GPSC, IBPS, CCC, UPSC, HTAT, TET, TAT etc. :

Download GSEB HSC Science Sem 1 and 3 Answer Key 2015 By NIB School .

GSEB HSC Science Sem 3 Answer Key 2015
Chmistri (30/10/2015) : Click Here
Physic (30/10/2015) : Click Here

30 October 2015

SEARCH YOUR NAME IN VOTER LIST.

ચુંટણીઓ નજીક આવી રહી છે ત્યારે આપણા ભાગ નંબર,ક્રમ નંબર વગેરે માગશે તો ડાયરેક્ટ ચૂંટણીપંચની વેબસાઇટ પરથી તમારા નામની વિગત જોઇ લખી લો.

16 October 2015

REAKING NEWS HTAT FINAL ANSWER KEY DECLARED
 Click here for ANSWER KEY


12 October 2015

                      નવરાત્રીની  શુભકામના 

                   Lal rang ki chunari se saja Maa ka darbar,
                   Harshit hua man, pulkit hua sansar,
                   Nanhe nanhe kadmon se,
                   Maa aaye aapke dwar,

                   Mubarak ho apko NAVARATHRI ka tyohar.


11 October 2015

ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના ઓંલાઈન ફોર્મ ભરવા

            ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓના ઓંલાઈન ફોર્મ ભરવા તા 10.10.15 થી 8 .11.15 સુધી ભરી
વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરતા પહેલા તમારી શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન માં સુધારા   વધારા કર્યા પછી જ વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન
ની માહિતી ખુલશે
જોઇ ઓંલાઈન ફોર્મ કેમ ભરવુ તે ઝડપથી સમજી જશો તો ફટાફટ વિડિયો બે-ત્રણ વાર જોઇ લો

9 October 2015

                                       Breaking News

રજીસ્ટર્ડ થયેલી સરકારી માધ્યમિક તથા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં (ગુજરાતી માધ્યમ)

                               શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા  
                                                  વર્ષ-૨૦૧૪ 

નવે  સરથી   આ મેરીટ યાદી   જોવા માટે નીચે  લીંક  કિલક કરો

3 October 2015

Free...!!!Free...!!!Free...!!!kachhua launches a Free course of Interview Preparation...

Now, Don't be afraid of interviews....Get Ready for interview with kachhua....
  • During the interviews so many candidates do not feel comfort even they attended so many interviews before current interview. Let's know how can candidates overcome the stress which felt by them during the interview.So the good idea to overcome the stress during the interview, be prepared for the some commonly asked questions in the interview session by mock interview.
  • We should avoid adding in the resume unnecessary thing and skill which we don’t know. Only mention that things on which you are confident. Your resume should be in impressive manner because it is only thing by which you can shortlist for the interview when you have no reference from backdoor.
Here are the questions which are commonly asked by the interviewers:
  • There is a question asked by the interviewer "Tell me about yourself"

 So for this you should make frame what attribute comes for describing yourself the answer of this question not so long, you can just say about your qualification, your previous work function and what was your profile there, and at last you can also add any specific task which you have done in short that’s it.
  • Interviewers can ask also about their company like " what do you know about our company? "
For handle this question and To avoid the unexpected situation you should do some homework like take some basic information from the reliable sources. If you have some basic information about the company it will be good impression upon the interviewers.
  • The most common question asked by the interviewer is " Why should company  hire you? "
For this your answer should be very clear and logical. You can tell about your strengths and in past what you achieved and how, describe it boldly. Interviewers want to know by this question how you suited for this profile which you have applied. Always remember be honest when you saying something during the interview.
  • Most important thing is your confidence.It is all based on how confident you are.So Be confident...!!
I hope that above information will be helpful to you...

All the Best......!!!

Do best preparation of Interview with kachhua...Hurry Up....It is Free course

Kachhua.com can help you to prepare well in Interview preparation by providing online material , video lectures and regular online tests(provided with Auto result and Daily solution)...
Click below links to join with kachhua...
Interview Preparation :
Click the below link For other competitive exams like CCC, SSC, HTAT, GPSC, UPSC, TET, TAT etc. :
BREAKING NEWS :- 2000 VIDHYASAHAYAKO NI  BHARTI THASHE PARIPATRA DATE 

Language 500,
Social science 500,
Maths - Science 1000 vidhyasahayak jagya manjur.

Short time ma 2000 vidyasahayako ni  bharati thashe.