પરિપત્રો-પ્રાથમિક


·         પ્રાથમિક શિક્ષણ વર્ષ : ૨૦૧૨ ના તમામ પરિપત્રો


·         ·         શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) માં સભ્યોની પસંદગી બાબત (૭/૧/૨૦૧૩) 

YEAR - 2012 ના અગત્યના પરીપત્રો   

ભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત. dt.૨૯-૯-૨૦૧૨
પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્‍યના ઠરાવો


·