જનરલ નોલેજ

વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓને જનરલ નોલેજનો વિષય આવે છે. તેમા તેમની તૈયારી સારી રીતે થાય તે માટે આ ક્વિઝ તૈયાર કરવામાં આવી છે 

સાથે ગુજરાતને લગતા ગુજરાત જનરલ નોલેજ ગુજરાત ભૂગોળ,ગુજરાત ઇતિહાસ.

ગુજરાત રમત ગમત અને ગુજરાત સાહિત્યના પ્રશ્નો આપવામાં આવેલ છે

ગુજરાત જનરલ નોલેજ

ગુજરાત ભૂગોળ

ગુજરાત ઇતિહાસ

ગુજરાત રમત ગમત 

ગુજરાત સાહિત્યના

નીચેની લિંકપર ક્લિક કરો અને ક્વિઝની મજાલો

ગુજરાત જનરલ નોલેજ ક્વિઝ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત કરેલ જનરલ નોલેજ પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો.જે આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમા ઉપયોગી બનશે.
૧.જનરલ નોલેજના ૫૦૦ પ્રશ્નો
૨.જનરલ નોલેજના ૧૫૦૦ પ્રશ્ન