24 June 2014

BREAKING NEWS:- ટેટ -૧ ના ફોર્મ ભરવા અંગે ......!

  • ટેટ -૧ નું જાહેરનામું આવતી કાલ ના સમાચારપત્ર માં આવશે ...

  • ફોર્મ ભરવાનો સમયગાળો ૨૭/૦૬/૧૪ થી ૦૭/૦૭/૧૪ નો રહેશે ...

  • પરિક્ષા તારીખ :- ૦૩-૦૮-૧૪ 

  • સમય :- 11Am To 12.30Pm.